പുറപ്പാടും നിലപ്പദവും

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
വിഖ്യാതാഃ പാണ്ഡുജാതാ ജതുഗൃഹദഹനാനന്തരം ജന്തുപൂർണ്ണം
കാന്താരാന്തമ്നിതാന്തം നിശിചരനിധനാ യാകലയ്യാസമന്താത്
പാഞ്ചാലാൻ പ്രാപ്യ കൃഷ്ണാം തദനു സമുപയമ്യാഗതാ അർദ്ധരാജ്യം
ഗാന്ധാരീശാദവാപ്താ സ്ഥിരസുഖമവസൻ കൃഷ്ണഭക്ത്യാർദ്രചിത്താഃ
  
നിലപ്പദം
 
ആര്യ ധർമ്മധീരധീകൾ- വീരശൗര്യ വാരിധികൾ
ദൂരിത നിഖിലാദികൾ ഭാരതഭവ്യനിധികൾ
ആർത്തവിദ്യാവിഭവന്മാർ ആർത്തരക്ഷാദീക്ഷിതന്മാർ
കീർത്തനീയചരിതന്മാർ കൃത്തസർവ്വശാത്രവന്മാർ
ചന്ദ്രകുലവിഭൂതികൾ ഇന്ദ്രതുല്യവിഭൂതികൾ
ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥേഭൂപതികൾ നന്ദിച്ചുവാണു കൃതികൾ
ധർമ്മസചിവന്മാരൊത്തു ശർമ്മമേറും രീതിയോർത്തു
നിർമ്മലമാം നാടുപാർത്തു ധർമ്മജൻ നിത്യവും കാത്തു.