അഞ്ചുദേശമതങ്ങു നല്‍കുവതിന്നു

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
അഞ്ചുദേശമതങ്ങു നല്‍കുവതിന്നു സംശയമെങ്കിലോ
പഞ്ചഗേഹമതെങ്കിലും നൃപ പാണ്ഡവര്‍ക്കു കൊടുക്കണം
 
അർത്ഥം: 

അഞ്ചുദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിനും സംശയമെങ്കില്‍ രാജാവേ, അഞ്ച് ഗൃഹമെങ്കിലും പാണ്ഡവര്‍ക്ക് കൊടുക്കണം.