ചഞ്ചലത്വമതില്ല മാമക

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ചഞ്ചലത്വമതില്ല മാമകനെഞ്ചകത്തയി മാധവ
പഞ്ചദേശമതിന്നു യാദവ പാണ്ഡവര്‍ക്കു കൊടുത്തിടാ
അർത്ഥം: 

മാധവാ, എന്റെ മനസ്സില്‍ ചാഞ്ചല്യം ഇല്ല. യാദവാ, പഞ്ചദേശവും ഇന്ന് പാണ്ഡവര്‍ക്ക് കൊടുക്കുകയില്ല.