ജ്ഞാതിയല്ല നമുക്കഹോ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ജ്ഞാതിയല്ല നമുക്കഹോ യമജാതനെന്നു ധരിക്ക നീ
പാതിരാജ്യമതിന്നു യാദവ! പാണ്ഡവര്‍ക്കു കൊടുത്തിടാ
അർത്ഥം: 
ഹോ! ധര്‍മ്മപുത്രന്‍ നമുക്ക് ബന്ധുവല്ല എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കുക. യാദവാ, ഇന്ന് പാതിരാജ്യം പാണ്ഡവര്‍ക്ക് കൊടുക്കുകയില്ല